Een goed gevulde rugzak

Aan het einde van de basisschool is het kind harmonisch opgegroeid. Zijn motoriek is sterk, wat hem discipline geeft. Zijn gevoel is krachtig, waardoor hij op zichzelf kan vertrouwen. En zijn verstand is gerijpt en geschoold, wat hem vrijheid en inzicht geeft. Het zijn aparte vermogens, maar als een eenheid met elkaar verbonden.

De twaalfjarige is nu in staat om de volgende grote groeistoot op te vangen: de puberteit. Vrijeschoolonderwijs heeft het karakter van duurzaamheid. Breed investeren in de jonge jaren levert kwaliteit in het verdere leven.

De uitstroom-gegevens

Naar welk schooltype gaan vrijeschool-kinderen na het basisonderwijs?

De uitstroom-gegevens vind je bij ‘onderwijsresultaten’.

Een keuze

Hoofd, hart en handen worden aangesproken. De gelijkwaardige ontwikkeling van deze drie is het uitgangspunt voor elke pedagogische en didactische handeling.

Deze visie op leren maakt de vrijeschool tot een uniek onderwijsconcept.

De maatschappij en de overheid leggen een eenzijdige nadruk op de cognitieve ontwikkeling, terwijl inmiddels is aangetoond dat de krachten van het hart, de positieve gevoelens, zoals eerbied en respect, enthousiasme en betrokkenheid even noodzakelijk zijn.

Ook de vrijescholen hebben te maken met maatschappelijke druk en overheidseisen. Ondanks dit, wordt de verschraling van het onderwijs tegengegaan door ruimte te blijven maken voor sport, spel en kunst. De vrijeschool wil zich onderscheiden door pal te staan voor menswaardig totaalonderwijs.

De voortdurende versnellingen in leertrajecten, de sociale problematiek, toenemende hardheid en agressie zijn ook in het reguliere onderwijsveld voor een toenemend aantal ouders een reden om vraagtekens te zetten bij het onderwijssysteem.

Kinderen haken innerlijk af; worden onverschillig of boos. Zelfs fysieke klachten komen voor. Het is goed mogelijk dat de aanpak van de vrijeschool wel bij hen past. In principe is het vrijeschoolonderwijs geschikt voor elk kind dat voor basisonderwijs is geïndiceerd.

Gelukkig sta je als ouder niet alleen voor de keuze. De school kijkt met de ouders mee om te zien of het kind op de juiste plaats terechtkomt. Kan de school voldoen aan de behoefte van dit specifieke kind? Deze vraag geldt ook ten aanzien van de vrijeschool.